nasze logo

United Nations Global Compact jest największą na świecie inicjatywą skupiającą biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana do Inicjatywy przystąpiło już ponad 13 500 członków ze 170 krajów.

Fundacja Eurorozwój przystąpiła do Inicjatywy w 2007 r. i jest gorącym propagatorem:

  10 Zasad Global Compact (GC)

 Prawa Człowieka.

Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.

Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

Standardy pracy.

Zasada 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.

Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.

Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.

Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Środowisko naturalne.

Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.

Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.

Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

Przeciwdziałanie korupcji.

Zasada 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

 

Fundacja Eurorozwój jak każdy członek Inicjatywy GLOBAL COMPACT przyjęła powszechnie widoczne zobowiązanie stosowania 10 Zasad w swojej działalności.

Uważamy, że przestrzeganie tych Zasad prowadzi do dokonania wielu pozytywnych zmian w sferze działalności firm i organizacji oraz w ich otoczeniu.

Ponadto jako członek Inicjatywy Global Compact zobowiązaliśmy się do:

  • wprowadzenia zmian w naszej działalności, tak aby Zasady Global Compact stały się częścią zarządzania, strategii, kultury i codziennych operacji,
  • publikować raz w roku sprawozdanie opisujące sposoby wspierania Zasad Global Compact,
  • publicznie prezentować swoje członkostwo w Global Compact i propagować 10 Zasad Global Compact.

Zasady Global Compact wynikają z następujących dokumentów:

  • "Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka"
  • "Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy o Fundamentalnych Zasadach i Prawach w Pracy" - The International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.
  • "Deklaracji z Rio o Środowisku Naturalnym i Rozwoju" Agenda 21 - The Rio Declaration on Environment and Development.
  • "Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji" – United Nations Convention against Corruption.

Dla Firm

Global Compact

Fundacja, jako członek Inicjatywy Global Compact ( od 2007r) zachęca do poparcia, przyjęcia i stosowania 10 Zasad Global Compact.