nasze logo

Fundacja EUROROZWÓJ swoją działalność rozpoczęła w  październiku 2006 roku.

Numer wpisu w KRS: 0000265137.

Numer REGON:340231644

Od 2009 roku Fundacja uzyskuje status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

 logo opp 100

Działalność statutowa nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza

Aktualnie Fundacja prowadzi działalność statutową nieodpłatną i odpłatną, a także działalność gospodarczą, z której dochody w całości przeznaczane są na działalność statutową. Jest to bardzo szczegółowo wyodrębnione w księgowości Fundacji, w celu przejrzystości finansowej.

Fundacja posiada Radę Nadzorczą.

 

Cel Fundacji

Zgodnie z uchwalonym statutem głównym celem Fundacji jest:
• wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
• wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
• działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
• aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, zwłaszcza kobiet i młodzieży,
• rozwój nauki, edukacji i oświaty,
• podejmowanie inicjatyw z zakresu ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi,
• inicjowanie działań wspierających rozwój demokracji, zwłaszcza w obszarze społeczno-gospodarczym,
• promocja i organizacja wolontariatu,
• wspomaganie techniczne, szkoleniowe i informacyjne organizacji pozarządowych działających w zakresie w/w celów.

 

Cele statutowe Fundacji realizowane są poprzez:

• informacyjne i szkoleniowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zapewnienia im dostępu do przystępnej informacji o UE, w szczególności w zakresie dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej i programów wspierania przedsiębiorczości oraz rozwoju regionalnego / lokalnego, informowania o technologiach sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi m.in. przez moderowanie forum wymiany wiedzy,
• kojarzenie partnerów z Polski i UE, pomoc przy tworzeniu konsorcjów i partnerstw dla realizacji wspólnych projektów,
• wspieranie inicjatyw rozwojowych wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza III sektora / NGO / m.in. poprzez pomoc w przygotowaniu: planów rozwoju, strategii, analiz, studiów ,wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków UE, pomoc w organizacji partnerstw, tworzeniu organizacji pozarządowych,
• organizowanie szkoleń i paneli samokształceniowych podnoszących kompetencje z zakresu wiedzy biznesowo-ekonomicznej, finansowej i zarządczej dla osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, zwłaszcza kobiet i młodzieży, jak też wkraczających w okres samodzielnej aktywności zawodowej [ także zagrożonych wykluczeniem społecznym lub pochodzących z terenów wiejskich ] czy wolontariuszy,
• działalność naukowa sprzyjająca realizacji celów statutowych fundacji odnośnie prac badawczo rozwojowych w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz prac badawczo naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
• modelowe lokalne i regionalne eko inicjatywy oraz eko projekty / w tym partnerskie /, działające na rzecz zrównoważonego rozwoju i ograniczenia efektu cieplarnianego – w tym kampanie i społeczne platformy współdziałania oraz systemy modelowe na rzecz czystej energetyki i racjonalizacji zużycia czynników energo i materiałochłonnych w produkcji, usługach, infrastrukturze ( eko budynki, domy inteligentne ) oraz gospodarstwach domowych, co ponadto ograniczy koszty w działalności w MSP i NGO. Wspieranie rozwoju lokalnych i regionalnych platform na rzecz nieformalnych systemów zarządzania i monitorowania jakością środowiska w obszarach miejskich oraz w przemyśle,
• wspieranie i inicjowanie rozwoju działań międzysektorowych / biznes , III sektor czy samorząd / na rzecz wymiany doświadczeń, konsultacji, edukacji i szkoleń sprzyjających niesformalizowanemu podnoszeniu kompetencji w obszarach społeczno – gospodarczych, w tym w zakresie racjonalizacji inwestycji społecznych. Budowanie struktur współpracy demokratycznego wpływu i konsultacji w obszarze społeczno - gospodarczym i w odniesieniu do decyzji władz ,
• inicjowanie programów samorozwoju, kompetencji dla wolontariuszy Fundacji.

Zespół Fundacji

Nie byłaby możliwa realizacja tych celów gdyby nie stała współpraca z grupą Wolontariuszy- wykwalifikowanych specjalistów z zakresu prawa, finansów, zarządzania, filologii, rolnictwa, informatyki i innych dziedzin.

Aktualnie realizowane programy

nieodpłatne

 

program

 

wspólredagowanie

 

mikrogranulki 

 

wolontariat

 

pomoc

 

Zarząd Fundacji i Wolontariusze aktywnie uczestniczą w szkoleniach, spotkaniach, imprezach integracyjnych w celu podnoszenia kompetencji i lepszego działania na rzecz Organizacji.

 

Warszawa NGO 2

 

ALTERI VIVAS OPORTET, SI TIBI VIS VIVERE

( ''Trzeba żebyś żył dla innych, jeśli chcesz żyć dla siebie'' )

 

Dla Firm