nasze logo

Program Horyzont 2020 dotacje na innowacje w MSP

TERMIN - nabór otwarty - wnioski składane elektronicznie do Komisji Europejskiej

DLA KOGO ? - małe i średnie firmy, składające wnioski indywidualnie lub wspólnie.

3 FAZY
Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać ze wsparcia w trzech FAZACH, obejmujących proces tworzenia innowacji, począwszy od analiz i studium wykonalności, poprzez prace B+R, aż po komercjalizację (wdrożenie do produkcji/usług).


TEMATYKA projektów objętych aktualnie dofinansowaniem:

  • Zwiększenie potencjału małych przedsiębiorstw do eko-innowacji i efektywności wykorzystania zasobów i zaopatrzenia
  • Przyspieszenie absorpcji nanotechnologii , materiałów zaawansowanych i zaawansowanych technologii produkcji i przetwarzania przez MŚP
  • Stymulowanie potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania energii niskoemisyjnej
  • Eko-innowacyjna produkcja żywności efektywnie wykorzystująca zasoby oraz przetwórstwo
  • Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument) - dla innowacyjnych MŚP w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych, które mogą zaproponować koncepcje ICT, produktów i usług, zastosowanie nowych zbiorów wartości i modeli itp.., wspierać ich prototypowanie, walidację i demonstrację w rzeczywistych warunkach które poprzez rozwijanie obiecujących innowacyjnych i przełomowych pomysłów;


Faza I
Wsparcie: to ryczałt w wysokości 50 000 euro (i jednocześnie 70% wartości projektu) oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach.
Czas trwania: 6 m-cy
Na co można dostać pieniądze ?
Przy udziale dofinansowania można m.in dokonać:

  • oceny szans potencjału technicznego i komercyjnego koncepcji projektu,
  • oceny ryzyka,
  • zarządzać prawami własności intelektualnej
  • poszukiwanie partnerów do współpracy.
  • Efektem Fazy I ma być przygotowanie biznes planu.


Faza II (naszym zdaniem mająca, dla MSP, największe zalety)
Wsparcie: dotacja (grant) w wysokości 0,5 - 2,5 mln euro (i jednocześnie 70% wartości projektu) oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach.
Wypłata dofinansowania będzie następowała m.in w formie zaliczki oraz etapowo (np: po zakończeniu realizacji zadań w danym kwartale realizacji projektu.
Czas trwania projektu: 12 - 24 m-cy
Na co można dostać pieniądze ?
Przy udziale dofinansowania można m.in dokonać:
Dofinansowaniu podlegać będzie m.in: prototypowanie, pilotaż innowacyjnych procesów, produktów i usług, miniaturyzacja konstrukcji produktów, instalacje pilotażowe itp...
Warunek ! - składany wniosek o dofinansowanie musi obejmować projekt znajdujący się na odpowiednim poziomie gotowości technologicznej.
Koszty kwalifikowane to m.in:

  • wynagrodzenia personelu zaangażowanego w projekt wraz z podatkami i ZUS
  • wynagrodzenia wynikające z bezpośrednich umów innych niż umowy o pracę
  • koszty personelu oddelegowanego do projektu przez osobę trzecią, za opłatą
  • jeśli Wnioskodawcą jest małe i średnie przedsiębiorstwo ("MŚP") to również koszty jego właściciela gdy pracuje na rzecz projektu i nie otrzymuje wynagrodzenia
  • bezpośrednie koszty podwykonawstwa przewidzianego w projekcie;
  • koszty udzielenia bezpośredniego wsparcia finansowego podmiotom trzecim
  • pozostałe koszty bezpośrednie (np: najem, dzierżawa lub leasing sprzętu, infrastruktury wykorzytywanych w projekcie, koszty amortyzacji, uzasadnione koszty zakupów)
  • koszty posrednie (jako ryczałt)

Efektem Fazy II będzie też przygotowanie biznes planu kwalifikującego do Fazy III (wdrożenie).


Zainteresowane Firmy prosimy o >> kontakt
Program Horyzont powinien być szczególnie interesujacy dla Firm, które skorzystały lub zamierzały skorzystać z dotacji, w ramach działania 1.4 POIG, 1.1.1 POIR lub dotacji na prace B+R w Regionalnych Programach Operacyjnych poszczególnych województw.

 

Dla Firm