nasze logo

Charakterystyka  spółdzielni socjalnej w kilku punktach.

 

 • Przedmiotem działalności jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków.
 • Działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej członków.
 • Działania nie są wykonywane w ramach gospodarczej. Może prowadzić działalność społeczną, kult-oświatową i w sferze pożytku publicznego.
 • W nazwie musi mieć ,,Spółdzielnia Socjalna ,,
 • Mogą ją założyć: osoby bezrobotne, niepełnosprawne,... Min 5 założycieli i pełna zdolność do czynności prawnych. Liczy od 5-50 członków. Członkami też z ograniczona zdolnością do czynności prawnych, ale z kręgu bezrobotnych, niepełnosprawnych, także osoby o szczególnych kwalifikacjach, ale nie więcej niż 50 % ogólnej liczby członków.
 • Członkami mogą być NGO i gminne osoby prawne.
 • Musi być Rada Nadzorcza. Gdy mniej niż 15 członków to Walne Zgromadzenie Członków.
 • Nie płaci za wpis i zmiany do KRS i Monitora Sądowego iGospodarczego. [POMOC DE MINIMIS ]
 • Rachunkowe wyodrębnienie działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej.
 • Stosunek pracy miedzy spółdzielnią a członkiem to umowa o pracę.
 • Osoby skazane na kare ograniczenia wolności mogą wykonywać pracę na rzecz spółdzielni socjalnej.
 • Spółdzielnie socjalne miedzy sobą mogą się dzielić lub łączyć.
 • Nadwyżka bilansowa dzielona zgodnie z art. 10 Ustawy.
 • Spółdzielnia ma osobowość prawną.
 • Dochody wydatkowane na cele statutowe są wolne od podatku.
 • Nie musi prowadzić pełnej księgowości jeśli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1,2 mln euro (wg. średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy).

na postawie:ustawa z 27.04.2006 Ustawa o spółdzielniach socjalnych DZ.U. nr 94 poz. 651 z 2006 z późniejszymi zmianami

Dla Firm