nasze logo

Charakterystyka fundacji w kilku punktach:

  • nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i zawodowych, Fundacji i Publicznych zakładów Opieki Zdrowotnej w KRS
  • Gdy prowadzi działalność gospodarcza – musi mieć także wpis do Rejestru Przedsiębiorców w KRS
  • Może uzyskać status OPP po dokonaniu wpisu w KRS [ Organizacji Pożytku Publicznego ]. Są to korzyści podatkowe, ale też wymogi – powołanie Rady Nadzorczej nie powiązanej z Zarządem. Szczegóły w: Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24.04.2003 z późn. zmianami art.20 -27
  • Założycielem mogą być osoba/ osoby fizyczne lub prawne zw. Fundatorem. Fundator sporządza notarialny akt ustanowienia fundacji w którym określa cele, siedzibę, nazwę, kwota funduszu założycielskiego i właściwego Ministra.
  • Fundator sporządza statut.
  • Statut musi mieć zgodność z Aktem Ustanowienia Fundacji
  • Statut określa: cele, metody działania, organizacje i kompetencje Zarządu i ewentualnej Rady Nadzorczej, formy działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej, PKD działalności gospodarczej, jeżeli jest prowadzona.
  • Fundacja prowadzi pełną księgowość, rozdzielając na odpowiednich numerach kont zapisy dot. działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej.
  • Na koniec roku składa sprawozdanie finansowe z działalności do US, KRS i merytoryczne do właściwego Ministra. OPP dodatkowo przesyła jedno i drugie sprawozdanie do Ministra pracy i publikuje je na stronie www.pozytek.gov.pl

na podstawie: Ustawa o fundacjach z 06.04.1984 z późniejszymi zmianami.

Dla Firm