nasze logo

Charakterystyka stowarzyszenia w kilku punktach

 • Dobrowolne, samorządne trwałe stowarzyszenie o celach niezarobkowych.
 • Samodzielnie określa struktury, programy, cele.
 • Zakładać mogą obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawieni praw publicznych. Minimum 15 osób ustala statut.
 • Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
 • Najwyższa władza Walne Zebranie Członków lub Delegatów Członków.
 • Zarząd i organ kontroli obowiązkowy.
 • Uzyskuje osobowość prawną i może działać z chwilą wpisu do KRS.
 • Terenowa jednostka może mieć osobowość prawną, jeżeli statut przewiduje.
 • Terenowa jednostka może mieć swój Zarząd.
 • Związek Stowarzyszeń mogą tworzyć 3 stowarzyszenia lub inne osoby prawne.
 • Może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód służy celom statutowym i nie może iść do podziału.
 • Nie wolno zmuszać do wstępowania i ograniczać prawo wystąpienia.
 • Podlegają wpisowi do KRS, o ile nie postanowiono inaczej.
 • Stowarzyszenia zwykłe – uproszczona forma bez osobowości prawnej. zakładają 3 osoby i uchwalają regulamin. Informują na piśmie Starostę. Gdy w ciągu 30 dni nie otrzymają zakazu sądowego mogą działać. Nie może prowadzić dział. gosp , zrzeszać osób prawnych, łączyć się w związki stowarzyszeń, otrzymywać dotacji, darowizn, tylko może czerpać środki ze składek członkowskich.

na podstawie:Ustawa z 07. 04.1989 Prawo o stowarzyszeniach z późn zmianami.

Dla Firm