nasze logo

Rozliczenie projektu dotacyjnego może być proste, jeśli dopilnowane zostaną pewne kwestie.

Właściwy opis faktur (na odwrocie), dokumentujących zakupy dokonane w ramach projektu i tym samym koszty kwalifikujące się do dofinansowania. Trzeba też pamiętać, by faktury, na odwocie, zostały oznaczenie zgodnie z wymaganymi okreslonymi dla promocji ( odpowiednie logotypy i treść) w danym programie.

Opis i oznaczenie promocyjne dokumentów: przelewu, protokołów odbioru, OT i innych wymaganych umową o dofinansowanie, które są przedkładane na etapie rozliczania projektu - j.w

Odpowiednie sporządzenie kopii oryginałów dokumentów typu: faktury, dowody zapłaty, protokoły itd. Kopie takie będą załącznikiem do wniosku o wypłatę dofinansowania.

Właściwe sporządzenie wniosków o płatność (wypłatę dofinansowania) oraz sprawozdań okresowych z realizacji projektu, najlepiej zgodnie z instrukcją

WSKAŹNIKI REALIZACJI (REZULTATU) ! Ważna jest weryfikacja osiągniętych wskaźników rezultatu projektu i porównanie ich ze wskaźnikami deklarowanymi we wniosku o dofinansowanie, który zazwyczaj stanowi załącznik do umowy.
Nieosiągniecie deklarowanych wskaźników może być przyczyną obniżenia dofinansowania lub nawet żądania zwrotu dofinansowania.

Dla Firm