Ubiegając się o dotacje warto zwrócić uwagę na tryb składania wniosków.

 

TRYB NABORU WNIOSKÓW.

Wnioski o dofinansowanie, nie tylko w programach wspieranych środkami UE, mogą być w składane w trybie:

Otwartym

ALBO:

Zamkniętym

O zastosowaniu danego trybu możemy się dowiedzieć czytając np: ogłoszenie (zaproszenie) o naborze wniosków.

NABÓR W TRYBIE ZAMKNIĘTYM

W tym przypadku ogłaszanę są równoczesnie daty:

otwarcia naboru (np. wnioski można składać od 10 maja),

zamknięcia naboru (np. wnioski będą przyjmowane do godziny 15.00 w dniu 10 czerwca)

Wyznaczone daty nie są uzależnione od ilości, ani od wartości, czy jakości złożonych, w odpowiedzi na ogloszony nabór, wniosków.

Wszystko to jest jednak odpowiedni wcześniej ogłaszane, wraz z opublikowaniem aktualnej dokumentacji konkursowej (wzoru wniosku i biznesplanu, regulaminu itp.)

ZALETY: Ten tryb zapewnia większą przejrzystość i klarowność procesu oceny wniosków, w jego efekcie zazwyczaj powstaje, publicznie dostępna lista rankingowa projektów, zawierajaca punktację przyznana poszczególnym wnioskom.

NABÓR W TRYBIE OTWARTYM

To nabór, w którym wnioski przyjmowane są w sposób ciągły, aż do chwili, gdy łączna wartość dofinansowania o jaką starają się wnioskodawcy przekroczy dostępną w danym naborze pulę pieniędzy (lub np: 125% takiej puli) przewidzianą na dofinansowanie.

W takim momencie ogłaszana jest decyzja o zamknięciu naboru wniosków, która publikowana jest w internecie, na stronie danego programu, najczęściej tam, gdzie uprzednio ogłaszano nabór wniosków. Niekiedy, stosowany jest krótki okres karencji, wtedy po ogłoszeniu komunikatu o zamknięciu naboru, wnioski przyjmowane są jeszcze np: przez 3dni.

PAMIĘTAJ. SKŁADANE WNIOSKI BĘDĄ OCENIANE !

Sposób oceny wniosków (tryb) określony jest w dokumentach jest w dokumentacji danego programu, z którego ubiegasz się o dofinansowanie.

Najczęściej ocena wniosku obejmuje następujące etapy:

Ocena formalna

Na tym etapie sprawdzana jest m.in kompletność wypełnienia wniosku, załaczonych załaczników itp.. Często istnieje mozliwośc uzupełnienia wniosku i poprawy stwierdzonych uchybień.

Ocena merytoryczna

W ramach tego etapu oceny sprawdzana jest zgodność z kryteriami konkursu lub danego działania programu, w ramach którego ubiegamy się o dofinansowanie, jak też dokonywana jest ocena punktowa w oparciu o kryteria, np:

wzrost sprzedaży,
wzrost zatrudnienia,
liczba wdrożonych ulepszonych produktów lub usług
..itd