nasze logo

Realizując projekt dotacyjny należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

 

NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE, NA JAKIE ORGANIZACJA/ FIRMA REALIZUJĄCA PROJEKT WSPARTY DOTACJĄ POWINNA ZWRÓCIĆ UWAGĘ TO:

Zakupy - najczęściej spotykany wymog to konieczność dokonania porównania minimum trzech pisemnych / mailowych ofert. Należy o tym pamiętać gdy dokonujecie zakupu środków trwałych lub robót budowlanych w ramach projektu. Zawsze czytajcie zapisy umowy o dofinansowanie, które szczegółowo określają wymagania związane z porównywaniem ofert/ trybem udzielania zamówień.

Pisemne protokoły odbioru - powinniście zadbać o posiadanie pisemnych protokołów odbioru, sporządzonych po dostawie i/lub zainstalowaniu i rozruchu środka trwałego bądź odbiorze robót budowlanych.

Odrebny rachunek bankowy dla płatności w ramach projektu.

Przelewy bankowe. Jest to podstawowy wymóg, płatnosci gotówkowe sa dopuszczalne jedynie w wyjątkowych okolicznościach.

Księgowość - odrębna lub wydzielona na kontach analitycznych, dla projektu.

Promocja - to m.in. wymóg oznaczenia graficznego i słownego (zgodnie z wymaganiami danego programu, z którego otrzymaliśmy dotację) zakupionych w ramach projektu środków trwałych oraz dokumentacji projektu. O konkretnym zakresie promocji przesadza umowa o dofinansowanie, wytyczne w ramach danego programu oraz własne deklaracje zawerte we wniosku o dofinansowanie.

Konieczność pisemnego informowania o przesunięciach kosztów w ramach projektu (w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego załacznik do umowy o dofinansowanie).

Wnioskowanie o aneksowanie umowy - np: w razie przekroczenia dopuszczalnych umową limitów przesunięć kosztów, pomiędzy poszczególnymi kategoriami zakupów dokonywanymi w ramach projektu lub w przypadku konieczności wydłuzenia terminów realizacji.

Dla Firm